لندینگ

ارائه بازدیدهای هدفمند
صفحه لندیگ معرفی و فروش محصول
رایانامه اختصاصی

فروشگاه ساز آنلاین با تمام امکانات

ارائه بازدیدهای هدفمند
200 مگابایت فضای رایگان
رایانامه اختصاصی
آدرس اختصاصی

لندینگ+مارکت آنلاین

ارائه بازدیدهای هدفمند
صفحه لندیگ معرفی و فروش محصول
200 مگابایت فضای رایگان
رایانامه اختصاصی
آدرس اختصاصی

درج محصولات زیر مجموعه

تا 2 هزار محصول
فقط یک زیر مجموعه دسته بندی خاص

درج محصولات مالتی زیر مجموعه

تا 10 هزار محصول
چند زیر دسته از دسته اصلی محصولات

دسته اصلی(مالتی+)

تا 60 هزار محصول
درج محصولات دسته اصلی
درج محصولات زیر دسته اصلی