پلن درج محتوا A

۴۵ دقیقه پشتیبانی روزانه
درج محتوا برای انواع سایت
درج محتوا براساس اصول سئو
ویرایش تصاویر متناسب با هر محتوا
ارائه گزارش کار در بازده زمانی مشخص
پشتیبانی پس از اتمام کار

پلن درج محتوا B

۱.۵ ساعت پشتیبانی روزانه
درج محتوا برای انواع سایت
درج محتوا براساس اصول سئو
ویرایش تصاویر متناسب با هر محتوا
ارائه گزارش کار در بازده زمانی مشخص
پشتیبانی پس از اتمام کار

پلن درج محتوا C

۲ ساعت پشتیبانی روزانه
درج محتوا برای انواع سایت
درج محتوا براساس اصول سئو
ویرایش تصاویر متناسب با هر محتوا
ارائه گزارش کار در بازده زمانی مشخص
پشتیبانی پس از اتمام کار