پلن A

۲۵۶ مگابایت RAM
۵ بازدید در هر لحظه

 • ۲۰۰MB فضا
 • ۵۰GB ترافیک
 • ۱ عدد ادان دامین
 • ۱ هسته پردازشگر
پلن B

۵۱۲ مگابایت RAM
۵ بازدید در هر لحظه

 • ۵۰۰MB فضا
 • ۵۰GB ترافیک
 • ۱ عدد ادان دامین
 • ۱ هسته پردازشگر
پلن C

۱۰۲۴ مگابایت RAM
۱۰ بازدید در هر لحظه

 • ۱۰۰۰MB فضا
 • ۵۰GB ترافیک
 • ۱ عدد ادان دامین
 • ۱ هسته پردازشگر
پلن E

۱۰۲۴ مگابایت RAM
۱۵ بازدید در هر لحظه

 • ۵۰۰۰MB فضا
 • ۱۰۰GB ترافیک
 • ۳ عدد ادان دامین
 • ۲ هسته پردازشگر
پلن F

۱۰۲۴ مگابایت RAM
۱۵ بازدید در هر لحظه

 • ۱۰۰۰۰MB فضا
 • ۱۰۰GB ترافیک
 • ۳ عدد ادان دامین
 • ۲ هسته پردازشگر
پلن G

۱۰۲۴ مگابایت RAM
۱۵ بازدید در هر لحظه

 • ۳۰۰۰۰MB فضا
 • ۱۰۰GB ترافیک
 • ۳ عدد ادان دامین
 • ۲ هسته پردازشگر
هاست تجاری
 • ۱۰۰۰MB فضا
 • 2۰۰GB ترافیک
 • 3 هسته پردازشگر
 • 3000 مگابایت Ram
 • 10 بازدید در هر لحظه
هاست سازمانی
 • 2۰۰۰MB فضا
 • 2۰۰GB ترافیک
 • 3 هسته پردازشگر
 • 4000 مگابایت Ram
 • 15 بازدید در هر لحظه
هاست پرمصرف
 • 5۰۰۰MB فضا
 • 6۰۰GB ترافیک
 • 4 هسته پردازشگر
 • 4000 مگابایت Ram
 • 20 بازدید در هر لحظه
هاست تجاری Pro
 • ۱۰0۰۰MB فضا
 • 8۰۰GB ترافیک
 • 6 هسته پردازشگر
 • 6000 مگابایت Ram
 • 40 بازدید در هر لحظه
هاست سازمانی PrO
 • 20۰۰۰MB فضا
 • 12۰۰GB ترافیک
 • 8 هسته پردازشگر
 • 8000 مگابایت Ram
 • 50 بازدید در هر لحظه
هاست پرمصرف PrO
 • 50۰۰۰MB فضا
 • 100۰۰GB ترافیک
 • 16 هسته پردازشگر
 • 10000 مگابایت Ram
 • 1000 بازدید در هر لحظه