اقتصادی

دیتاسنتر برج میلاد

 • 10GB فضا
 • 200GB ترافیک
 • 1 عدد ادان دامین
 • 2.5GHz سهم پردازنده
ویـــــــژه

دیتاسنتر برج میلاد

 • 20GB فضا
 • 300GB ترافیک
 • 5 عدد ادان دامین
 • 3.5GHz سهم پردازنده
استاندارد

دیتاسنتر برج میلاد

 • 50GB فضا
 • 500GB ترافیک
 • 7 عدد ادان دامین
 • 4.5GHz سهم پردازنده
توسعه دهنده

دیتاسنتر برج میلاد

 • 80GB فضا
 • 1TB ترافیک
 • 10 عدد ادان دامین
 • 6.5GHz سهم پردازنده
اقتصادی PrO

دیتاسنتر افرانت

 • 10GB فضا
 • 200GB ترافیک
 • 1 عدد ادان دامین
 • 3GHz سهم پردازنده
ویژه PrO

دیتاسنتر افرانت

 • 20GB فضا
 • 300GB ترافیک
 • 5 عدد ادان دامین
 • 4GHz سهم پردازنده
استاندارد PrO

دیتاسنتر افرانت

 • 50GB فضا
 • 500GB ترافیک
 • 7 عدد ادان دامین
 • 5GHz سهم پردازنده
توسعه دهنده PrO

دیتاسنتر افرانت

 • 80GB فضا
 • 1TB ترافیک
 • 10 عدد ادان دامین
 • 7GHz سهم پردازنده