سایت کوچک

20۰۰ مگابایت فضای میزبانی
1۰۰ گیگابایت پهنای باند
دامنه رایگان ir
پست الکترونیک اختصاصی
پنل مدیریت پیشرفته
صفحه ساز گرافیکی
تعریف انواع صفحات
نظردهی کاربران
عضویت کاربران
معرفی شبکه های اجتماعی
انواع دسته بندی
جستجو پیشرفته و فیلتر
پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
پرداخت سالانه

سایت استاندارد

20۰۰۰ مگابایت فضای میزبانی
3۰۰ گیگابایت پهنای باند
دامنه رایگان ir
پست الکترونیک اختصاصی
پنل مدیریت پیشرفته
صفحه ساز گرافیکی
تعریف انواع صفحات
نظردهی کاربران
عضویت کاربران
معرفی شبکه های اجتماعی
انواع دسته بندی
جستجو پیشرفته و فیلتر
پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
پرداخت سالانه

سایت پیشرفته

5۰۰۰۰ مگابایت فضای میزبانی
۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
دامنه رایگان ir
پست الکترونیک اختصاصی
پنل مدیریت پیشرفته
صفحه ساز گرافیکی
تعریف انواع صفحات
نظردهی کاربران
عضویت کاربران
معرفی شبکه های اجتماعی
انواع دسته بندی
جستجو پیشرفته و فیلتر
پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
پرداخت سالانه

فروشگاه کوچک

2۰۰۰ مگابایت فضای میزبانی
1۰۰ گیگابایت پهنای باند
دامنه رایگان ir
پست الکترونیک اختصاصی
پنل مدیریت پیشرفته
صفحه ساز گرافیکی
تعریف انواع صفحات
نظردهی کاربران
عضویت کاربران
معرفی شبکه های اجتماعی
انواع دسته بندی
جستجو پیشرفته و فیلتر
پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
فروشگاه
ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
پرداخت آنلاین
همکاری در فروش
پرداخت سالانه

فروشگاه استاندارد

20۰۰۰ مگابایت فضای میزبانی
3۰۰ گیگابایت پهنای باند
دامنه رایگان ir
پست الکترونیک اختصاصی
پنل مدیریت پیشرفته
صفحه ساز گرافیکی
تعریف انواع صفحات
نظردهی کاربران
عضویت کاربران
معرفی شبکه های اجتماعی
انواع دسته بندی
جستجو پیشرفته و فیلتر
پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
فروشگاه
ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
پرداخت آنلاین
همکاری در فروش
پرداخت سالانه

فروشگاه پیشرفته

50۰۰۰ مگابایت فضای میزبانی
5۰۰ گیگابایت پهنای باند
دامنه رایگان ir
پست الکترونیک اختصاصی
پنل مدیریت پیشرفته
صفحه ساز گرافیکی
تعریف انواع صفحات
نظردهی کاربران
عضویت کاربران
معرفی شبکه های اجتماعی
انواع دسته بندی
جستجو پیشرفته و فیلتر
پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
فروشگاه
ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
پرداخت آنلاین
همکاری در فروش
پرداخت سالانه

پلن استاندارد

امکانات کامل سایت ساز انتخابی
20۰۰ مگابایت فضای میزبانی
1۰۰ گیگابایت پهنای باند
دامنه رایگان ir
پست الکترونیک اختصاصی
پرداخت سالانه

پلن ویژه

امکانات کامل سایت ساز انتخابی
100۰۰ مگابایت فضای میزبانی
2۰۰ گیگابایت پهنای باند
دامنه رایگان ir
پست الکترونیک اختصاصی
پرداخت سالانه

پلن طلایی

امکانات کامل سایت ساز انتخابی
300۰۰ مگابایت فضای میزبانی
4۰۰ گیگابایت پهنای باند
دامنه رایگان ir
پست الکترونیک اختصاصی
پرداخت سالانه